"Vừa học vừa chơi" thông qua các phản xạ trực tiếp, không chuẩn bị trước tạo các bé môi trường giao tiếp trực tiếp bằng Tiếng Anh